Regulamin
promocji

Regulamin promocji

§ 1 ORGANIZATOR PROMOCJI
Organizatorem promocji w sklepie internetowym shop.taotaospa.pl jest Thai Thai sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, KRS: 0000906758, NIP: 951-252-15-40, zwany dalej właścicielem sklepu.

§ 2 CZAS TRWANIA I MIEJSCE PROMOCJI
Promocja trwają okresowo. Termin rozpoczęcia każdej organizowanej przez sklep online promocji jest podawany na stronach www sklepu.

§ 3 ZASADY PROMOCJI
1. Każdemu Uczestnikowi promocji, który spełnia wymagania określone w § 4 ust. 1 i 2 niniejszego Regulaminu, zostaną wysłane produkty objęte promocją lub zostaną naliczone stosowne rabaty przy zakupach w sklepie.
2. W ramach promocji w jednym okresie można skorzystać tylko z jednej wybranej promocji. Przydzielone rabaty nie są przydzielane trwale i nie kumulują się.

§ 4 UCZESTNICTWO W PROMOCJI
1. Uczestnikiem promocji może być:
Klient sklepu shop.taotaospa.pl, czyli osoba fizyczna, której właściciel sklepu na podstawie określonych przez siebie warunków daje możliwość korzystania z ofert promocyjnych i specjalnych w sklepie shop.taotaospa.pl. Osoba taka wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sprzedawcę zgodnie z obowiązującym na terenie RP prawodawstwem. Przetwarzanie danych osobowych ma na celu realizujące promocji w sklepie shop.taotaospa.pl.
2. Warunkiem wzięcia udziału w promocji jest:
– dokonanie transakcji bezgotówkowej lub gotówkowej na warunkach określonych w Regulaminie sklepu.
3. Uczestnikiem promocji nie mogą być podmioty gospodarcze.

§ 5 TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
1. Każdemu Uczestnikowi promocji przysługuje prawo wniesienia reklamacji w zakresie niezgodności przeprowadzenia Promocji z niniejszym Regulaminem, która powinna być złożona w jeden z następujących sposobów:
1) telefonicznie – na numery telefonu +48 603 892 782
2) za pomocą poczty elektronicznej: ursynow@taotaospa.pl.
2. Reklamacja powinna zawierać dokładne dane personalne Uczestnika promocji oraz powód reklamacji.
3. Sklep ma 14 dni na ustosunkowanie się do reklamacji.

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Sprzedawca zapewnia ochronę danych osobowych uczestników promocji i oświadcza, że wykorzystanie danych osobowych będzie zgodne z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz.883). Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników promocji będzie Sprzedawca – Thai Thai sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, KRS: 0000906758, NIP: 951-252-15-40.
2. Warunki Regulaminu promocji zostaną udostępnione na stronach internetowych www.shop.taotataospa.pl.

Tao Tao Spa – Sklep Online | Warszawa • Kraków • Łódź • Radom