Regulamin
sklepu

Regulamin Sklepu Internetowego

§1 Postanowienia ogólne.

 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym zasady sprzedaży w sklepie internetowym dostępnym pod domeną internetową www.shop.taotaospa.pl („Sklep”), którego zarządcą jest:
  THAI THAI sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, NIP: 9512521540, KRS: 0000906758,
  Kapitał zakładowy 5 000,00 zł.
 2. Sprzedawcą oraz operatorem odpowiedzialnym za obsługę informatyczną i logistyczną Sklepu jest THAI THAI sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, NIP: 9512521540, KRS: 0000906758,
  Kapitał zakładowy 5 000,00 zł.
 3. Sklep prowadzi wyłącznie sprzedaż detaliczną produktów prezentowanych na swojej stronie internetowej, oferując je wyłącznie na użytek własny Klientów. Każde zamówienie, którego treść lub okoliczności złożenia wskazują, że zostało ono dokonane w celach zarobkowych, będzie uznane za nieważne i niezłożone, o czym Klient zostanie poinformowany w wiadomości e-mail.
 4. Sprzedaż w Sklepie odbywa się poprzez Internet w formie umowy zawieranej na odległość pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
 5. Wymagania techniczne do prawidłowego funkcjonowania systemu teleinformatycznego jakim posługuje się Sklep: połączenie z siecią Internet, przeglądarka internetowa lub odpowiednia aplikacja, posiadanie i podanie adresu email umożliwiającego przesłanie informacji dotyczących realizacji zamówienia.
 6. Klient, korzystając z usług opisanych w niniejszym regulaminie, ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 7. Sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z niniejszym regulaminem.
 8. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności dostępnej na stronie internetowej Sklepu http://shop.taotaospa.pl/polityka-prywatnosci/.
 9. Komunikacja Sklepu z Klientem odbywa się za pośrednictwem: poczty elektronicznej: sklep@taotaospa.pl, telefonu: +48 603 892 782.
 10. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
 11. Czas realizacji zamówienia – to czas, który liczy się od momentu potwierdzenia przez Sklep przyjęcia zamówienia do realizacji, a kończy się w momencie otrzymania zamówionego towaru przez Klienta;
 12. Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 13. Konsument – zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeksu Cywilnego osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 14. Koszyk – element Sklepu, za pomocą którego Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, itp.;
 15. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność do czynności prawnych, która korzysta ze Sklepu, w szczególności odwiedza go, dokonuje rejestracji lub /i zakupu  w Sklepie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie;
 16. Plik cookie – niewielka informacja zapisywana przez serwer na urządzeniu Klienta w postaci pliku, którą serwer może odczytywać przy ponownym połączeniu się z tego samego urządzenia. Więcej informacji na temat plików cookies znajduje się w Polityce prywatności dostępnej na stronie internetowej Sklepu http://shop.taotaospa.pl/polityka-prywatnosci/;
 17. Polityka prywatności – dokument zawierające informacje dotyczące danych osobowych przetwarzanych przez Sprzedawcę, dostępny na stronie internetowej Sklepu http://shop.taotaospa.pl/polityka-prywatnosci/;
 18. Sklep – sklep internetowy dostępny pod domeną internetową http://shop.taotaospa.pl;
 19. Sprzedawca – nr telefonu komórkowego: +48 603 892 782; email: sklep@taotaospa.pl;  THAI THAI sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, NIP: 9512521540, KRS: 0000906758,
  Kapitał zakładowy 5 000,00 zł.
 20. Strona Produktowa – strona w Sklepie, na której przedstawione są informacje na temat oferowanego produktu;
 21. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży zawarta na odległość, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

§2 Rejestracja i logowanie.

 1. Klient może zarejestrować swoje konto w Sklepie. W celu dokonania rejestracji należy na stronie internetowej Sklepu wybrać zakładkę ‚Zaloguj się – Utwórz nowe konto’, a następnie wypełnić formularz rejestracyjny podając następujące dane: imię, nazwisko, adres email, login oraz hasło. Na podany przez Klienta adres e-mail zostaje przesłana wiadomość e-mail potwierdzająca założenie konta. Poprzez rejestrację dochodzi do zawarcia pomiędzy Klientem a Sprzedawcą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest prowadzenie konta w Sklepie na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.
 2. Po dokonaniu rejestracji, Klient może zalogować się do Sklepu przy pomocy podanych w trakcie rejestracji loginu oraz hasła.
 3. Po zalogowaniu, Klient w zakładce ‚Moje konto’ może dowolnie modyfikować swoje dane podane podczas rejestracji oraz przeglądać historię swoich zamówień i płatności.
 4. W celu rozwiązania umowy o prowadzenie konta w Sklepie, Klient powinien przekazać taką informację do Sprzedawcy za pomocą poczty elektronicznej, tradycyjnej lub telefonicznie.

§3 Składanie zamówień.

 1. W celu złożenia zamówienia w Sklepie, Klient powinien korzystać z najnowszych wersji przeglądarek internetowych. Powinien mieć włączoną obsługę Java Script oraz obsługę plików cookies.
 2. Dla realizacji zamówienia Klienta koniecznie jest podanie adresu dostawy (imię i nazwisko, ulica, kod pocztowy, miasto) oraz danych kontaktowych (imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail). Podanie danych takich jak: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres email, numer telefonu, jest całkowicie dobrowolne i nie będzie w inny sposób wykorzystywane niż do realizacji zamówienia złożonego przez Klienta w  Sklepie. Brak tych danych uniemożliwi realizację zamówienia. 
 3. Zamówienie można złożyć bez konieczności rejestracji konta w Sklepie lub za pośrednictwem zarejestrowanego konta.
 4. Klient może składać zamówienia w Sklepie przez 24 godziny na dobę. Klient składa zamówienie poprzez wskazanie produktu na Stronie Produktowej, którym jest zainteresowany – polecenie ‚Dodaj do koszyka’, a następnie w Koszyku w kolejnych krokach wskazuje sposób odbioru i płatności za zamówienie.
 5. Składając zamówienie Klient oświadcza, że zakup produktów w Sklepie nie ma charakteru zarobkowego i jest przeznaczony wyłącznie na jego użytek własny. 
 6. Przez skuteczne złożenie zamówienia należy rozumieć proces przejścia wszystkich 4 etapów (kroków) składania zamówienia i zatwierdzenie przyciskiem ‚Zamawiam i płacę’. Potwierdzenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku ‚Zamawiam i płacę’ wiąże się z obowiązkiem opłacenia zamówienia.
 7. Umowa sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości email, jaką przesyła Sprzedawca po złożeniu zamówienia przez Klienta. Wiadomość email zawiera potwierdzenie otrzymania zamówienia przez Sprzedawcę wraz ze wszystkimi istotnymi elementami zamówienia. 

§4 Ceny towarów.

 1. Sklep zamieszcza informacje na temat swojej oferty na Stronach Produktowych i oferuje towary za pośrednictwem Internetu.
 2. Ceny na stronie Sklepu zamieszczone przy oferowanym produkcie na Stronie Produktowej zawierają podatek VAT i podawane są w PLN; nie zawierają w sobie ewentualnych kosztów dostawy.  
 3. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia obejmująca: cenę produktu, koszty przesyłki oraz koszty za obsługę płatności w przypadku formy płatności PayPal, przedstawiana jest po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności – w trzecim kroku Koszyka.
 4. Każda transakcja potwierdzana jest fakturą VAT wyrażoną w PLN. Ewentualne koszty dostawy są uwzględniane na fakturze. Sprzedawca dostarcza do Klienta fakturę lub korektę faktury w wersji papierowej lub elektronicznej.
 5. Na Stronach Produktowych Sklepu może być udostępniona oferta promocyjna, na podstawie której ceny towarów będą obniżone. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu o ile zasady danej promocji nie stanowią inaczej.

§5 Formy płatności i dostawy.

 1. Płatność za zamówione usługi może nastąpić kartą płatniczą, przelewem internetowym lub tradycyjnym przelewem na konto bankowe. Bieżące formy płatności określone są na stronie Sklepu w zakładce: „Formy płatności”.
 2. Wysyłka voucherów elektronicznych odbywa się do wszystkich krajów świata.
 3. Nie ma możliwości wysyłki voucherów pocztą, kurierem, firmą przewozową. 

§6 Realizacja zamówień.

 1. Przez zrealizowanie zamówienia należy rozumieć dokonanie wszystkich etapów realizacji: od rozpoczęcia procesu realizacji zamówienia, poprzez przekazanie przesyłki firmie kurierskiej, do przekazania przesyłki Klientowi.
 2. Wykonanie umowy sprzedaży zawartej między Klientem a Sprzedawcą rozpoczyna się przygotowaniem towaru do wysyłki, które wiąże się z koniecznością uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 3. Czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do 10 dni roboczych. Vouchery elektroniczne wysyłane są do Klientów na adres e-mail w godzinach pracy punktu Tao Tao Spa, tj. od poniedziałku do piątku – 12.00 – 21.00, w sobotę i niedzielę – 11.00-20.00.
 4. Klient ma prawo wprowadzać zmiany w zamówieniu lub wycofać je do momentu jego wysłania. 

§7 Warunki reklamacji (zgłoszenie wad rzeczy sprzedanej).

 1. Do umów zawartych od dnia 25 grudnia 2014 r. podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta z tytułu prawa do rękojmi za wadę fizyczną i prawną, określa ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się ze Sklepem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ursynow@taotaospa.pl.
 2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna towaru zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi.
 3. Klientowi przysługuje prawo żądania wymiany lub zwrotu, gdy usługa została wykonana w sposób wadliwy. Klient jest zobowiązany do bezzwłocznego powiadomienia recepcji Spa o wystąpieniu wady. 
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądań Klienta nie później niż w terminie 14 dni. 

§8 Odstąpienie od umowy.

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów, za wyjątkiem kosztów związanych z kosztami innymi niż najtańszy zwykły koszt dostarczenia towaru oraz bezpośrednich kosztów zwrotu towaru Sprzedawcy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie przed jego upływem, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:  sklep@taotaospa.pl lub korespondencyjnie na adres: Tao Tao Spa, ul. 3 Maja 74, GRODZISK MAZOWIECKI, oświadczenia na piśmie – można w tym celu wypełnić formularz odstąpienia od umowy.
 2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba, że Sprzedawca nie poinformował Konsumenta o prawie odstąpienia od Umowy. Zgodnie z ustawą, termin na dokonanie zwrotu płatności wynosi 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 
 3. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, m.in. w odniesieniu do umów:
  • – w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • – w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • – w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

§9 Sprawy nieuregulowane regulaminem.

 1. Umowy zawierane są przez Sklep zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., Kodeksu Cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostaną poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks Postępowania Cywilnego.
 4. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez: Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, Stałe Polubowne Sądy Konsumenckie działające przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, Rzeczników Praw Konsumentów, Federację Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich. Informacje o sposobach dostępu do ww. trybów i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://polubowne.uokik.gov.pl/.
 5. Konsument może również złożyć skargę za pośrednictwem platformy ODR (online dispute resolution) dostępnej pod adresem elektronicznym: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Europejska platforma ODR stanowi jeden wspólny punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, umożliwiający pozasądowe rozstrzyganie sporów dotyczących zobowiązań umownych, wynikających z zawartej internetowej umowy sprzedaży i/lub zawartej internetowej umowy o świadczenie usług.

§10 Postanowienia końcowe.

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest pod adresem: Tao Tao Spa, ul. 3 Maja 74, 05-825, Grodzisk Mazowiecki,  a także pod domeną internetową Sklepu www.shop.taotaospa.pl. Klient może uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie po wejściu w zakładkę Regulamin na stronie internetowej Sklepu.
 2. Sprzedawca dopuszcza prawo zmian niniejszego Regulaminu z ważnych powodów, w szczególności:
  • zmiany przepisów prawa,
  • zmiany form płatności,
  • zmiany sposobów dostawy,
  • zmiany formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej.
 1. Zmiany niniejszego regulaminu nie będą miały wpływu na złożone i realizowane zamówienia. Zamówienia przyjęte do realizacji obowiązuje regulamin aktualny w chwili złożenia zamówienia.
 2. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 06.04.2021 r.

Tao Tao Spa – Sklep Online | Warszawa • Kraków • Łódź • Radom